BusinessReport CRM Customer Relationship Management

Business Report CRM vám pomôže organizovať a budovať ešte lepšie vzťahy s vašimi zákazníkmi v predaji, marketingu, či poprednom servise.
red-image02.png

MaintPlan CMMS Maintenance Management System

MaintPlan CMMS vám prináša nové možnosti pre znižovanie nákladov, zlepšovanie riadenia údržby a zavedenie Total Productive Maintenance vo vašej spoločnosti
red-image01.png

Naše úspešné realizácie

Kvalitu našich riešení dokazujú úspešné realizácie pre mnohé slovenské aj zahraničné spoločnosti z oblasti služieb, obchodu alebo priemyslu.
red-image04.png

MaintPlan CMMS

MaintPlan CMMS je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre zlepšovanie riadenia údržby a servisu vo Vašej firme či organizácii. Pre pracovníkov údržby je MaintPlan užitočnou pomôckou pri plánovaní a optimalizácii servisných činností vrátane riadenia vzťahov s dodávateľmi či servisnými firmami. Pre manažment je zasa zdrojom prehľadných informácií o štruktúre využívaných zariadení či výške vynaložených nákladov na ich údržbu a servis. Dôležitým prínosom je sledovanie strát v dôsledku prestojov a analýza ich príčin, čo je jedným z kľúčových faktorov k zavedeniu Total Productive Maintenance (TPM).


Ciele

Základným cieľom softvéru MaintPlan je napomáhať Vám produktívnejšie riadiť proces prevádzky a údržby zariadení. Jednou z ciest, ako zvyšovať Váš zisk a úspešnosť na trhu je práve znižovanie servisných nákladov či strát v dôsledku prestojov. MaintPlan Vám poskytne kľúčové informácie o zariadeniach a k nim priradených servisných činnostiach v tabuľkovej či grafickej forme. Tieto informácie môžu byť dostupné z rôznych pohľadov dôležitých pre riadenie údržby, napr. podľa zariadení, podľa ich umiestnenia, podľa nákladových stredísk, podľa dodávateľov a pod. Okrem toho Vám MaintPlan umožní viesť prehľadnú evidenciu dodávateľov či servisných organizácií vrátane histórie komunikácie s nimi (telefonáty, e-maily a pod.). Súčasťou riešenia je aj správa dokumentov, pomocou ktorej budú výkazy, návody, zmluvy, schémy či iné dokumenty ľahko dostupné.

Prínosy 

 • Prehľadná evidencia zariadení vrátane záruk, komponentov, dodávateľov...
 • Sledovanie histórie opráv a údržby zariadení
 • Analýzy príčin porúch a prestojov
 • Meranie nákladovosti údržby a opráv zariadení
 • Automatické generovanie servisného plánu pravidelnej údržby – plánovací kalendár
 • Optimalizácia zásob náhradných dielov
 • Budovanie vedomostnej databázy riešenia problémov
 • Alerty – upozorňovanie na blížiace sa termíny údržby či zadané úlohy
 • Definovanie pracovných postupov a požiadaviek na zdroje (pracovníci, náhradné diely...)
 • Neobmedzený počet užívateľsky nastaviteľných výstupných zostáv, grafov a formulárov
 • Analytické grafy s možnosťou rozpadu hodnôt (drill-down)

Pre koho je MaintPlan určený?

 • výrobné firmy a organizácie  
 • prevádzkovatelia dopravnej, stavebnej či manipulačnej techniky 
 • prevádzkovatelia inej techniky a technológií, ktoré si vyžadujú pravidelnú  údržbu a servis

Moduly aplikácie

 • Zariadenia – evidencia zariadení (stroje, prístroje, nástroje a pod), ich priradenie ku kategóriám, k nákladovým strediskám či bodom linky, rozpad zariadenia na komponenty, sledovanie záruk či diagnostiky,  nastavenie intervalov pravidelných servisných činností, zadanie pracovných postupov, požiadaviek na náhradné diely, pracovníkov údržby a pod.
 • Servis – evidencia požadovaných, plánovaných či ukončených servisných činností podľa rôznych kategórii (záručné aj pozáručné opravy, údržba, inštalácia a pod.) vrátane ich analýz.  
 • Náhradné diely – evidencia skladu ND a spotrebného materiálu, optimalizácia zásob, automatické generovanie objednávok podľa stavu zásob a požiadaviek na údržbu. Prepojenie výdajok na servisné výkazy, štatistiky a analýzy spotreby ND.

 • Kontakty - evidencia spoločností a kontaktných osôb (dodávatelia, servisné organizácie a pod.)  
 • Aktivity a úlohy - sledovanie a evidencia aktivít a úloh súvisiacich s prevádzkou zariadení, plánovanie nových aktivít či úloh a ich zobrazenie v kalendári. Možnosť delegovania aktivít aj úloh medzi používateľmi. 

 • Dokumenty - správa dokumentov súvisiacich s prevádzkou zariadení (kúpne a servisné zmluvy, záručné listy, návody, výkresy, schémy a pod.)
 • Integrácia s ERP systémami – možnosť integrácie na rôzne ERP systémy a zobrazovanie informácií týkajúcich sa napr. došlých faktúr, stavu náhradných dielov na sklade a pod.

 


Naše realizácie  /  všetky projekty

Ref1

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o., ktorá patrí do skupiny Arbonia a zaoberá sa výrobou okien z plastov.


Ref2

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť LINAK A/S, Norborg, Dánsko, ktorá je svetovou jednotkou vo výrobe a vývoji elektrických lineárnych pohonov a systémov ich riadenia.


Ref3

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť FAURECIA INTERIORS PARDUBICE s.r.o., ktorá je dodávateľom interiérových dielov pre automobilový priemysel (TPCA, GM, Škoda,…).  
 


Ref4

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť SCHINDLER DUNAJSKÁ STREDA a.s., ktorá patrí do Schindler Group a je zameraná na výrobu výťahov a ich komponentov pre európsky trh.