BusinessReport CRM Customer Relationship Management

Business Report CRM vám pomôže organizovať a budovať ešte lepšie vzťahy s vašimi zákazníkmi v predaji, marketingu, či poprednom servise.
red-image02.png

MaintPlan CMMS Maintenance Management System

MaintPlan CMMS vám prináša nové možnosti pre znižovanie nákladov, zlepšovanie riadenia údržby a zavedenie Total Productive Maintenance vo vašej spoločnosti
red-image01.png

Naše úspešné realizácie

Kvalitu našich riešení dokazujú úspešné realizácie pre mnohé slovenské aj zahraničné spoločnosti z oblasti služieb, obchodu alebo priemyslu.
red-image04.png

MaintPlan CMMS

MaintPlan CMMS je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre zlepšovanie riadenia údržby a servisu vo Vašej firme či organizácii. Pre pracovníkov údržby je MaintPlan užitočnou pomôckou pri plánovaní a optimalizácii servisných činností vrátane riadenia vzťahov s dodávateľmi či servisnými firmami. Pre manažment je zasa zdrojom prehľadných informácií o štruktúre využívaných zariadení či výške vynaložených nákladov na ich údržbu a servis. Dôležitým prínosom je sledovanie strát v dôsledku prestojov a analýza ich príčin, čo je jedným z kľúčových faktorov k zavedeniu Total Productive Maintenance (TPM).


Ciele

Základným cieľom softvéru MaintPlan je napomáhať Vám produktívnejšie riadiť proces prevádzky a údržby zariadení. Jednou z ciest, ako zvyšovať Váš zisk a úspešnosť na trhu je práve znižovanie servisných nákladov či strát v dôsledku prestojov. MaintPlan Vám poskytne kľúčové informácie o zariadeniach a k nim priradených servisných činnostiach v tabuľkovej či grafickej forme. Tieto informácie môžu byť dostupné z rôznych pohľadov dôležitých pre riadenie údržby, napr. podľa zariadení, podľa ich umiestnenia, podľa nákladových stredísk, podľa dodávateľov a pod. Okrem toho Vám MaintPlan umožní viesť prehľadnú evidenciu dodávateľov či servisných organizácií vrátane histórie komunikácie s nimi (telefonáty, e-maily a pod.). Súčasťou riešenia je aj správa dokumentov, pomocou ktorej budú výkazy, návody, zmluvy, schémy či iné dokumenty ľahko dostupné.

Prínosy 

 • Prehľadná evidencia zariadení vrátane záruk, komponentov, dodávateľov...
 • Sledovanie histórie opráv a údržby zariadení
 • Analýzy príčin porúch a prestojov
 • Meranie nákladovosti údržby a opráv zariadení
 • Automatické generovanie servisného plánu pravidelnej údržby – plánovací kalendár
 • Optimalizácia zásob náhradných dielov
 • Budovanie vedomostnej databázy riešenia problémov
 • Alerty – upozorňovanie na blížiace sa termíny údržby či zadané úlohy
 • Definovanie pracovných postupov a požiadaviek na zdroje (pracovníci, náhradné diely...)
 • Riešenie reklamácií u dodávateľov
 • Neobmedzený počet užívateľsky nastaviteľných výstupných zostáv, grafov a formulárov
 • Analytické grafy s možnosťou rozpadu hodnôt (drill-down)

Pre koho je MaintPlan určený?

 • výrobné firmy a organizácie  
 • prevádzkovatelia dopravnej, stavebnej či manipulačnej techniky 
 • prevádzkovatelia inej techniky a technológií, ktoré si vyžadujú pravidelnú  údržbu a servis

Moduly aplikácie

 • Zariadenia – evidencia zariadení (stroje, prístroje, nástroje a pod), ich priradenie ku kategóriám, k nákladovým strediskám či bodom linky, rozpad zariadenia na komponenty, sledovanie záruk či diagnostiky,  nastavenie intervalov pravidelných servisných činností, zadanie pracovných postupov, požiadaviek na náhradné diely, pracovníkov údržby a pod.
 • Servis – evidencia požadovaných, plánovaných či ukončených servisných činností podľa rôznych kategórii (záručné aj pozáručné opravy, údržba, inštalácia a pod.) vrátane ich analýz.  
 • Náhradné diely – evidencia skladu ND a spotrebného materiálu, optimalizácia zásob, automatické generovanie objednávok podľa stavu zásob a požiadaviek na údržbu. Prepojenie výdajok na servisné výkazy, štatistiky a analýzy spotreby ND.

 • Kontakty - evidencia spoločností a kontaktných osôb (dodávatelia, servisné organizácie a pod.)  
 • Aktivity a úlohy - sledovanie a evidencia aktivít a úloh súvisiacich s prevádzkou zariadení, plánovanie nových aktivít či úloh a ich zobrazenie v kalendári. Možnosť delegovania aktivít aj úloh medzi používateľmi. 

 • Dokumenty - správa dokumentov súvisiacich s prevádzkou zariadení (kúpne a servisné zmluvy, záručné listy, návody, výkresy, schémy a pod.)
 • Integrácia s ERP systémami – možnosť integrácie na rôzne ERP systémy a zobrazovanie informácií týkajúcich sa napr. došlých faktúr, stavu náhradných dielov na sklade a pod.

 


Naše realizácie  /  všetky projekty

Ref1

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť TECHNOGYM E.E., s.r.o., ktorá vyrába fitness prístroje a zariadenia pre fitness centrá, hotely, domáce potreby a wellnes. 


Ref2

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť PRIMA POPRAD, s.r.o., ktorá výrába plastové komponenty pre automobilový priemysel a pre bielu techniku. 


Ref3

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť KOVAL SYSTEMS,a.s., ktorá vyrába bankovú, trezorovú a archivačnú techniku a poskytuje záručný a pozáručný servis.
 


Ref4

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť PROKEŠ & Co.SK, s.r.o., ktorá vyrába gumové súčasti pre automobilový a elektrotechnický priemysel.