Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁVANÍ OSOBNÍCH ŮDAJU

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace:

KDO JE PROVOZOVATEL

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost EasySoft, spol. s r.o. se sídlem Na záhumní 219, 951 26 Šurianky, IČ: 36364789, DIČ: 2022192634, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka 18178 / N.

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +421 (0) 908 032 831, písemně na adrese Piaristická 2,

949 01 Nitra, Slovensko nebo e-mailem na info@easysoft.sk.

ROZSAH OSOBNÍCH ŮDAJU

Minimalizujeme rozsah osobních údajů, které zpracováváme tak, aby postačovaly na kvalitní plnění služeb, které od nás očekáváte, tak, abychom splnili zákonné povinnosti a tak, abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, jakož i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, popřípadě název firmy a IČO, DIČ, IČ DPH, pokud jste podnikatel – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktní údaje, kterými jsou váš e-mail, telefonní číslo nebo kontaktní adresa.
 • Informace o využívání našich produktů a služeb, které jste si zakoupili nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho webu, informačního newsletteru a podobně.
 • Záznamy e-mailové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především příjem a zpracování objednávek, smluv, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb apod.

Pro řádné plnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, správy registratury, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem v případech, kdy:

 • je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste smluvní stranou nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy
 • nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, který sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům
 • nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden nebo více účelů; ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou služeb nebo zpracovávání s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Osobní údaje mohou být při zpracovávání poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • advokátní a právní kanceláře
 • znalci a soudní znalci
 • inkasní společnosti a exekutoři
 • soudy a orgány činné v trestním řízení
 • účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvíc však 60 měsíců od jeho opětovného udělení.

V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat po dobu, která je opodstatněná, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.

V případě plnění smlouvy, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek.

V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH apod. může být lhůta 10 let.

VAŠE PRÁVA JAKO DOTČENÝCH OSOB

Při zpracování vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat vaše práva:

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět, na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
 • Máte právo na opravu; pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktujte nás, opravíme je.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracování; pokud si to přejete, budeme vaše údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody nebo vůbec.
 • Máte právo na přenosnost údajů; pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.
 • Stejně máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 (2) 3231 220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A JAK MŮŽETE SVÉ PRÁVA UPLATNIT

 • Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421 (0) 908 032 831, písemně na adrese Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovensko nebo e-mailem na info@easysoft.sk
 • Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme vás o tom a o důvodech informovat.
 • Pokud bude vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněný účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

KONTAKT PRO INFORMACE

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +421 (0) 908 032 831, písemně na adrese Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovensko nebo e-mailem na info@easysoft.sk.


Naše poslední realizace ...