Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním osobných údajov vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov je spoločnosť EasySoft, spol. s r.o. so sídlom Na záhumní 219, 951 26 Šurianky, IČO: 36364789, DIČ: 2022192634, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 18178/N.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 (0)908 032 831, písomne na adrese Piaristická 2,

949 01 Nitra alebo e-mailom na info@easysoft.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne názov firmy a IČO, DIČ, IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, ktoré ste si zakúpili alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho webu, informačného newslettera a podobne.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, zmlúv, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, a pod.

Pre riadne plnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom v prípadoch, keď:

 • je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
 • alebo je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden alebo viaceré účely; tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb alebo spracovanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • advokátske a právne kancelárie
 • znalci a súdni znalci
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 60 mesiacov od jeho opätovného udelenia.

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenia zmluvy, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva:

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracované, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovania.
 • Máte právo na opravu; pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktujte nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania; pokiaľ si to želáte, budeme vaše údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov; ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.
 • Rovnako máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 (2) 3231 220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

 • Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 (0)908 032 831, písomne na adrese Piaristická 2, 949 01 Nitra alebo e-mailom info@easysoft.sk
 • Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme vás o tom a o dôvodoch informovať.
 • Ak bude vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT PRE INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 (0)908 032 831, písomne na adrese Piaristická 2, 949 01 Nitra alebo e-mailom info@easysoft.sk


Naše posledné realizácie ...