Základné informácie o MaintPlan CMMS

MaintPlan CMMS je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre zlepšovanie riadenia údržby a servisu vo Vašej firme či organizácii. Pre pracovníkov údržby je MaintPlan užitočnou pomôckou pri plánovaní a optimalizácii servisných činností vrátane riadenia vzťahov s dodávateľmi či servisnými firmami. Pre manažment je zasa zdrojom prehľadných informácií o štruktúre využívaných zariadení či výške vynaložených nákladov na ich údržbu a servis. Dôležitým prínosom je sledovanie strát v dôsledku prestojov a analýza ich príčin, čo je jedným z kľúčových faktorov k zavedeniu Total Productive Maintenance (TPM).

Ciele

Základným cieľom softvéru MaintPlan je napomáhať Vám produktívnejšie riadiť proces prevádzky a údržby zariadení. Jednou z ciest, ako zvyšovať Váš zisk a úspešnosť na trhu je práve znižovanie servisných nákladov či strát v dôsledku prestojov. MaintPlan Vám poskytne kľúčové informácie o zariadeniach a k nim priradených servisných činnostiach v tabuľkovej či grafickej forme. Tieto informácie môžu byť dostupné z rôznych pohľadov dôležitých pre riadenie údržby, napr. podľa zariadení, podľa ich umiestnenia, podľa nákladových stredísk, podľa dodávateľov a pod. Okrem toho Vám MaintPlan umožní viesť prehľadnú evidenciu dodávateľov či servisných organizácií vrátane histórie komunikácie s nimi (telefonáty, e-maily a pod.). Súčasťou riešenia je aj správa dokumentov, pomocou ktorej budú výkazy, návody, zmluvy, schémy či iné dokumenty ľahko dostupné.

Prínosy

Prínosy

 • Prehľadná evidencia zariadení vrátane záruk, komponentov, dodávateľov...
 • Aktívne využívanie čiarových kódov, QR kódov a NFC nálepiek 
 • Mobilita – požiadavky, práca a checklisty cez mobilnú aplikáciu MPMobile pre telefóny a tablety
 • Sledovanie histórie opráv a údržby zariadení
 • Analýzy príčin porúch a prestojov
 • Meranie nákladov na údržbu a opravy zariadení
 • Automatické generovanie servisného plánu pravidelnej údržby – plánovací kalendár
 • Optimalizácia zásob náhradných dielov
 • Budovanie vedomostnej databázy riešenia problémov
 • Upozorňovanie na blížiace sa termíny údržby či zadané úlohy
 • Definovanie pracovných postupov, meraní a požiadaviek na zdroje (pracovníci, náhradné diely...)
 • Elektronické checklisty – vyplňovanie pracovných postupov priamo v MPTerminal alebo MPMobile
 • Neobmedzený počet užívateľsky nastaviteľných výstupných zostáv, grafov a formulárov
 • SMS a email notifikácie o nových poruchách, nastavenie eskalačných notifikácií
 • Analytické grafy s možnosťou rozpadu hodnôt (drill-down)
 • Automatický reporting do emailu

Pre koho je MaintPlan určený?

 • výrobné firmy a organizácie  
 • prevádzkovatelia dopravnej, stavebnej či manipulačnej techniky 
 • prevádzkovatelia inej techniky a technológií, ktoré si vyžadujú pravidelnú  údržbu a servis

Naše posledné realizácie ...