Základné informácie o BusinessReport CRM

BusinessReport je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre optimalizáciu a zlepšovanie Vašich obchodných, servisných či marketingových procesov. Pre vrcholový manažment je zdrojom informácií o aktivitách a úspešnosti obchodného tímu či o stave riešenia zákazníckych problémov. Pre obchodníkov, marketingových manažérov aj servisných technikov je zasa užitočnou pomôckou pri práci so zákazníkmi, obchodnými prípadmi a servisnými hláseniami vďaka sprístupneniu dôležitých informácií z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Ciele

Základným cieľom riešenia Business Report je pomôcť Vám produktívnejšie riadiť obchodné, marketingové a servisné procesy vo Vašej spoločnosti. Riešenie Vám poskytne kľúčové informácie o výsledkoch práce Vášho obchodného tímu. Získate prehľad o potenciálnych, rozpracovaných, ukončených ale aj neúspešných obchodných prípadoch v tabuľkovej či grafickej forme, pričom tieto informácie môžete vyhodnocovať z rôznych pohľadov dôležitých pre riadenie: podľa zákazníkov, obchodných zástupcov, produktov, obchodných kanálov a pod. Budete mať kontrolu nad stavom riešenia zákazníckych požiadaviek či problémov vďaka servisnému modulu. Súčasťou riešenia je aj zachytenie komunikácie so zákazníkmi: záznamy zo stretnutí, e-maily, dokumenty a pod. Business Report Vám pomôže produktívnejšie riadiť obchodný a servisný tým, budovať ešte lepšie vzťahy s Vašimi zákazníkmi a tým zvyšovať aj úspešnosť Vašej firmy na trhu. 

Ciele

Prínosy

 • Prehľadná evidencia zákazníkov, obchodných prípadov, servisných požiadaviek, dokumentov, úloh a aktivít na jednom mieste
 • Sledovanie a vyhodnocovanie obchodného potenciálu firmy
 • Sledovanie a vyhodnocovanie servisných činností v náväznosti na dodané zariadenia
 • Koordinácia činností obchodníkov a technikov, sledovanie zadaných úloh a kontrola stavu ich plnenia
 • Geomarketing – mapové prehľady a analýzy
 • Automaticky generovaný reporting do emailu – výrazná úspora času pre zamestnancov aj vedenie firmy
 • Zjednodušenie a automatizácia opakovaných činností (hromadná korešpondencia, tvorba dokumentov z predlôh a pod.)
 • Zastupiteľnosť zamestnancov navzájom, ochrana pred stratou informácií
 • Alerty – upozorňovanie na blížiace sa termíny či zadané úlohy
 • Plánovanie vybraných ukazovateľov (obraty, počet aktivít a pod.), sledovanie stavu ich plnenia v rôznej štruktúre (obdobie, firma, divízia/oddelenie, zamestnanec atď.)
 • Možnosť prepojenia na rôzne skladové, fakturačné či účtovné informačné systémy
 • Neobmedzený počet užívateľsky nastaviteľných výstupných zostáv, grafov a formulárov
 • Analytické grafy s možnosťou rozpadu hodnôt (drill-down)

Pre koho je Business Report určený?

 • dodávatelia informačných a komunikačných technológií  
 • dodávatelia dopravnej, stavebnej či manipulačnej techniky 
 • dodávatelia elektrických a energetických zariadení
 • dodávatelia ostatných technológií  pre oblasť výroby, služieb a obchodu
 • poskytovatelia služieb
 • veľkoobchod, výroba a iné

Mobilita

Praktickou črtou riešenia Business Report je mobilita a to hlavne pre manažérov, obchodných zástupcov či technikov. Aplikácia dovoľuje pristupovať k dátam aj vzdialene cez TCP/IP protokol, resp. pracovať v režime off-line ako "odpojený užívateľ". V druhom prípade sa obojstranná synchronizácia dát s centrálnou databázou uskutoční automaticky kedykoľvek po znovupripojení sa na firmený server. Dostupný je aj off-line mobilný klient pre Android, iOS a BlackBerry zariadenia.     

small-android-app-on-google-play small-available_on_the_app_store_(black) blackberry_world

Naše posledné realizácie ...